Suriye Plakalı Araçlarda SA plaka işlemleri

GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ YENİLEME İŞLEMİ

e-randevu.iem.gov.tr internet adresinden randevu alınması gerekmektedir.

TRAFİK BELGESİ YENİLEME İÇİN İSTENEN BELGELER

​-Dilekçe

-Trafik Harcı 216.70 TL (Vergi Dairesi Müdürlüğüne 9065 koduyla)

-Geçici Koruma Kimlik Belgesi / Yabancı Tanıtma Belgesi

-Süresi biten Geçici Trafik Belgesi (ASLI)

YENİ KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

-Araç sahibinin veya kanuni vekilinin müracaat dilekçesi.

-Araç sahibinin yabancı tanıtma belgesinin veya geçici koruma kimlik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

-Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca verilen araç tescil belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılan noter tasdikli Türkçe tercümesi.

-Araca Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca tahsis edilen tescil plakası.

-1 adet tescil dosyası.

-3 adet Ek-1 formu.

-Ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesinin fotokopisi (poliçenin aslı görülecektir).

-Yönetmeliğin 51/A maddesinin uygulamaya başlandığı 03.04.2015 tarihinden sonra ülkemize giriş yapmış olan araçlar için ilgili gümrük müdürlüğünce düzenlenmiş olan ” Geçici yol Belgesi” (Ek-49/A).

-Yabancı tanıtma Belgesi’nin veya ‘’ Geçici Koruma Kimlik Belgesi’’ nin fotokopisi.

-Aracın ülkemizde muayenesinin yapıldığına dair belgenin fotokopisi.​

Not:     03.04.2015 tarihinden önce yurda giriş yapmış araçların en geç 30 gün içerisinde geçici trafik belgesi ve SAA 001 den başlayıp SZZ 999 da sona erecek harf ve rakam grubundan tescil plakası alınması zorunludur.

Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkelerinden beraberinde getirdikleri adlarına kayıtlı araçların kayıt altına alınması ile ilgili uygulama 31.12.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

​​​       Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından süreli Çalışma izin belgesi alanlar, ikamet tezkeresi sahipleri ve çifte vatandaşlığı bulunanların araçları bu kapsamda kayıt altına alınmayacaktır.

 

Resmi Site : http://www.istanbul.pol.tr/trafiktescil/Sayfalar/Suriye-Plakal%C4%B1-Ara%C3%A7lar.aspx

 

Yabancı araçlarda süre 6 aydan 2 yıla çıkarıldı

Yurtdışından kişisel kullanım içim getirilen yabancı plakalı araçlarda daha önce 6 ay olan süre Bakanlar Kurulu kararı ile 2 yıla çıkarıldı.

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de 2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı.

 

Söz konusu Karar ile yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarında izin süresi 6 aydan 24 aya çıkartıldı.

 

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları 2 yıl süreyle kullanılabilecektir.

 

2015/8113 sayılı Karar ile 2009/15481 sayılı Karar’da yapılan değişiklik aşağıdadır:

 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme:
5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlar da dahil olmak üzere altı ay, 5) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmidört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,

Geçici ithalata izin verilen taşıtlar ise 2009/15481 sayılı Kararın 19 ‘uncu maddesinde yer almaktadır.

 

Bu maddeye de aşağıda yer verilmiştir.

 

Taşıtlara ilişkin özel şartlar

 

MADDE 19- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki yerleşim yerini bölge dışına nakletmek isteyen gerçek kişinin kişisel kullanım amacıyla getireceği 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan taşıta, geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtın geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği tarihten itibaren en fazla üç ay içinde yeniden ihraç edilmesi zorunludur.

 

(2) Belirli bir süre ile görevini yerine getirmek üzere gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında veya öğrenim görmek amacıyla gelen kişilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde, adlarına kayıtlı olmak şartı ile geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilecek, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulu taşıyan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici ithalat izni verilir.

 

(3) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik bir kişi tarafından kişisel veya ticari amaçla kullanmak üzere getirilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki koşulları taşıyan taşıtın, süreklilik bulunmaması ve kişisel kullanım konusunun hizmet sözleşmesinde belirtilmesi şartıyla, izin hak sahibi tarafından istihdam edilen veya usulüne uygun olarak yetkili kılınan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek kişi tarafından kullanılmasına izin verilir. Ancak, kişisel amaçla kullanılacak taşıtlar için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki koşul aranmaz.

 

(4) Kamu kuruluşları, belediyeler ve sermayesinin tamamı devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile yapılan sözleşmeye istinaden ticari amaçla kullanılmak üzere getirilen ve 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki koşulları taşıyan ambulans hava taşıtları, yangın söndürme hava taşıtları, zirai ilaçlama hava taşıtları ve sıhhi ilaçlama hava taşıtlarına yirmidört ayı aşmamak üzere geçici ithalat izni verilir. Bu sürenin uzatılması hususunda Bakanlık yetkilidir.

 

(5) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olanlar ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına geçici ithal izni verilir.

 

(6) Ticari kullanıma mahsus deniz, hava ve demiryolu taşıtlarına, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca finansal kiralama sözleşmesi süresine bağlı olarak geçici ithalat izni verilir.

 

Irak ihracatlarda Gözetim Belgesi (SGS) nereden alınır

   Irak ihracatlarında zorunlu hale gelen gözetim belgesi SGS tarafından verilmektedir. Gözetim belgesi kapsamına giren ürünlerin listesine sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gözetim belgesini almak için 

Tel  : 0090 212 368 40 00

Web Sitesi : http://www.sgs.com.tr/

mail : melek.genc@sgs.com

Irak için gözetim belgesi (SGS) Ürün listesi ve GTIP Numaraları

    Iraka yapılan ihracatlarda artık gözetim belgesi zorunlu hale geldi. Hangi ürünlerin bu kapsama girdiği hangileri için gözetim belgesi gerekmediği ile ilgili ayrıntılı listeyi Linki Tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 Irak icin gozetim belgesi urun ve gtip listesi

Gümrüklerin Telefon Numaraları

 Devlet Planlama Teşkilatı DPT  0312 230 87 20  0312 231 34 98
 Hazine Müsteşarlığı  0312 204 60 00  0312 221 31 19
 Dış Ticaret Müsteşarlığı DTM  0312 204 75 00  0312 233 03 25
 Dış Ticaret Müsteşarlığı – Alo Evrak  0312 212 19 17  
 Rekabet Kurumu  0312 291 44 44  0312 266 79 20
 Enerji Piyasası Denetleme Kurumu EPDK  0312 287 25 60  0312 287 78 00
 Gümrük Müsteşarlığı  0312 311 12 52  0312 306 87 65
 Gümrükler Genel Müdürlüğü  0312 306 80 00  0312 306 89 95-65
 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü  0312 306 50 53-54  0312 306 81 55
 Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü  0312 306 80 23-24  0312 310 82 96
 İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0212 243 21 45  0212 243 50 56
 İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0232 463 25 46-47  0232 464 80 97
 Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0324 238 24 60  0324 238 01 67
 Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0224 243 37 98  0224 243 42 44
 İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0262 322 14 43  0262 321 53 48
 Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0242 259 13 25  0242 259 13 29
 Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0422 323 41 76  0422 323 41 44
 Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0284 238 20 25  0284 238 24 48
 Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0342 338 78 84  0342 338 78 83
 Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0472 321 20 56  0472 321 20 40
 Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0486 528 70 10-57  0486 528 70 11
 Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0438 211 64 55  0438 211 64 53
 Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0466 351 51 39  0466 351 22 60
 İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0326 614 00 29-30  0326 614 00 21
 Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0362 432 18 28  0362 435 56 65
 Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0368 261 95 15-16  0368 261 46 92
 Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü  0462 326 39 95  0462 326 77 99
 İstanbul AHL Gümrük Müdürlüğü  0212 465 52 40-45  0212 465 52 47
 İstanbul Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü  0216 345 49 06  0216 336 92 50
 İstanbul Halkalı Gümrük Müdürlüğü  0212 697 69 08  0212 697 69 59
 İstanbul Halkalı Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü  0212 697 69 67  0212 697 69 64
 İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğü  0216 364 29 75  0216 364 29 85
 İstanbul Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü  0282 726 58 18  0282 726 61 23
 İstanbul Sabiha Gökçen H.L. Gümrük Müdürlüğü  0216 585 55 42  0216 585 54 96
 İzmir Gümrük Müdürlüğü  0232 463 25 46-50  0232 464 80 96
 İzmir Aliağa Gümrük Müdürlüğü  0232 616 32 29  0232 616 12 58
 İzmir Adnan Menderes H.L. Gümrük Müdürlüğü  0232 274 22 05  0232 274 20 67
 Bursa Gümrük Müdürlüğü  0224 243 42 11  0224 243 42 25
 Gemlik Gümrük Müdürlüğü  0224 524 85 86-87  0224 524 85 89
 Bandırma Gümrük Müdürlüğü  0266 713 43 02  0266 713 28 26
 Çanakkale Gümrük Müdürlüğü  0286 217 16 54  0286 217 48 39
 Gebze Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü  0262 754 24 06-08  0262 754 24 07
 Gebze Gümrük Müdürlüğü  0262 754 24 00-01  0262 754 24 02
 Derince Gümrük Müdürlüğü  0262 239 00 10  0262 239 69 34
 Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü  0282 261 20 24  0282 262 00 03
 Mersin Gümrük Müdürlüğü  0324 238 24 62  0324 237 08 79
 Antalya Gümrük Müdürlüğü  0242 259 13 24  0242 259 13 26
 İstanbul Tarım İl Müdürlüğü  0216 302 41 00-01  0216 355 37 15
 İstanbul Tarım İl Müdürlüğü Laboratuvarı-Florya  0212 663 39 61-62  0212 663 42 96
 Bursa Tarım İl Müdürlüğü  0224 246 42 30  0224 247 43 24
 TSE Ankara  0312 419 44 26  0312 425 09 66
 TSE Ankara Laboratuvar  0312 417 83 30  
 TSE Gebze / Çayırova  0262 653 07 51  
 TSE İstanbul Anadolu Yakası – Erenköy  0216 576 34 56   0216 576 50 21
 TSE İstanbul Avrupa Yakası – Florya  0212 424 22 65-66  0212 424 22 60
 TSE İzmir  0232 445 23 22  0232 445 42 32
 TSE Mersin  0324 337 41 72  
 TSE Antalya  0242 334 01 17  
 TSE İzmit  0262 226 22 35  0262 226 47 03
 TSE Tekirdağ  0282 653 94 13  
 TSE Edirne  0284 214 33 46  
 TSE Çanakkale  0286 217 10 14  
 İstanbul Maden ve Metalleri İhracatçılar Birlikleri  0212 454 00 00  0212 454 00 01
 İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri  0212 454 02 00  0212 454 02 01
 Uludağ İhracatçı Birlikleri  0224 220 71 43  0224 220 60 24
 Ege İhracatçı Birlikleri  0232 463 69 50  0232 463 30 41
 İzmit İhracatçılar Birliği Bürosu  0262 322 58 43  
 İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği  0212 249 45 00  0212 252 09 62
 İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği  0232 464 22 92  0232 464 43 24
 Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği  0324 231 31 19  0324 238 10 53
 Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği  0224 242 94 74  0224 242 94 75
 Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği  0312 213 52 51  0312 213 18 87
 Gümrük Kontrolörleri Derneği  0312 306 80 10  0312 306 80 15
 Gümrük Muayene Memurları Derneği  0212 653 72 72  0212 653 82 67
 Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneği  0212 251 08 71  0212 251 08 26

İletişim Bilgileri

Gümrük Müşavirliği İletişim Bilgileri

Konya Merkez

Fethi Demir (Gümrük Müşaviri)

0 532 671 00 31

 

 

 

 

 

Referanslarımız

 1 ADICAN ITH.IHR
  2 AH-MET ASANSOR SAN.TIC. LTD. ŞTİ
  3 ANTEL TARIM İŞLETMELERİ
  4 ARI METAL DOV.MAK.IMLT SAN TIC LTD STI
  5 ARTENA OTOMOTIV
  6 ATARA MAKINA
  7 BAKAY NAKLIYAT
  8 BUYUKYUKSEL DAMP.HIDR.MAK.LTD STI
  9 CELAL KASAPLARGIL
10 ÇINAR BAHARAT
11 CINAR DEKARASYON LRD.STI
12 CIPA ITH.IHR.PAZ.LTD.STI
13 CUHADARLAR CIVATA LTD STI
14 DAMLA OFSET MATBAA
15 EDA ILETISIM
16 ENDUSTRIYEL ELEKTIRIK SAN TIC LTD STI
17  ERIELL SONDAJ LTD STI
18 ETI ALIMINYUM A.S
19 EVA TASARIM DEKARASYON LTD STI
20 FAHRI CANICEBINDE
21 FILKAR – FILPA IC DIS TIC.
22 FORMAR KURUMSAL IS ELB. LTD  STI
23 GO-ULUSLAR ARASI NAKLIYAT
24 GUNES PILI ENERJI INSAAT MAK.
25 GUR PILSAN LTD STI
26 HALIM USTA HID. PRESS SAN TIC LTD STI
27 HATSU SONDAJ POMPA LTD STI
28 HIDROER OTOMOTIV LTD STI
29 HIDROLIKSAN LTD STI
30 IBG PAK PLASTIK PLS YAPI ELM. SAN .A.S
31 IHTISAS GIDA NAK. TUR.PETROL SAN TIC LTD STI
32 INTERAK OTOMOTIV LTD STI
33 KAP-SAN MAK. GIDA NAK. LTD STI
34 KARACA SEKERLEME LTD STI
35 KARATAY IC DIS TIC LTD STI
36 KARATAY ULUS PAZ. LTD STI
37 KEMALOGLU TARIM URUNLERI
38 KILIC MAKINA 39 KOLIN INS SAN LTD STI
40 KONYAT TEKSTIL SAN TIC A.S
41 KUMAS A.S
42 MEHMET USLU SAGLIK MAKINA
43 MEPLIN PISTON GOMLEK SEKMAN SAN
44 MIRAC TORNA
45 ODACI PLASTIK VE KAGIT URUNLERI
46 ON-SE KALIPCILIK
47 OMER KONDU
48 OZ TELEFONCULAR SAC DEMIR URUNLERI
49 OZDEN OTOMOTIV LTD STI
50 OZDOKEN TARIM MAK A.S
51 OZHONSAN MAK LTD STI
52 OZKOK HALICILIK LTD STI
53 OZTEKIN TARIM MAK A.S
54 OZTUNCLAR TARIM MAK A.S
55 OZUNMAK DEGIRMEN
56 PINAR KURUYEMIS A.S
57 PLASKON PLASTIK
58 SAGBILI MAKINA A.S
59 SARIKAYA HIDROLIK
60 SECKINLER METAL
61 SEVIM ILETISIM
62 SM SARAYLI IC DIS TIC
63 SOLIMPEKS
64 SOVA DIS TIC
65 SPARTEK MAKINA
66 TARIMOZ
67 TEKNIK SONDAJ
68 TEKNOBİL MATBAA MOB MAK.
69 TRANSKERIM NAKLIYAT
70 TUYSUZ GIDA
71 TURMAK MAKINA
72 UMAK MAKINA IML LTD STI
73 UMIT OTOMOTIV SAN
74 VIP NET ILETISIM SAN
75 YAGBASAN OTOMOTIV LTD STI

KONYA YAPILANMAMIZ

IDARI SORUMLU

Fethi Demir

GÜMRÜK MÜSAVIRLERIMIZ

Fethi Demir

GÜMRÜK MÜSAVIR YARDIMCILARIMIZ

Yakında güncelleme yapılacaktır.

Powered by Meridyen Gümrükleme | php site tasarimlari . | Fethi Demir (0 532 671 00 31)